Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Coöperatie Schoonderwoerd & Partners U.A.

Schoonderwoerd Academy BV

Park Oog in Al 1

3533 HE Utrecht

KvK 54857082

Btw NL851467143B01


UITVOERING

Opdrachten worden als regel uitgevoerd door de in de offerte voor-gestelde trainer/adviseurs of, in overleg met de opdrachtgever, met andere door ons in te schakelen gekwalificeerde medewerkers.

Uitvoering van opdrachten is steeds ook mogelijk – en dit stimuleren wij – samen met één of meerdere medewerkers van de opdracht-gever zelf. Op verzoek van de opdrachtgever kan er ook sprake zijn van een participatie aan de uitvoering van opdrachten als leer-situatie voor interne adviseurs of trainers. Hierbij worden dan specifieke begeleidingsafspraken gemaakt.

De aanpak van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/adviseur gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijke richtlijn vormt.

Wij achten het van belang om aangaande de invulling van het programma en de samenstelling en verzorging van het ondersteunend materiaal samenwerking te betrachten. Hiervoor kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

Na afloop van elk adviestraject of opleidingsprogramma wordt door de deelnemers geëvalueerd; de gegevens hiervan worden met medeweten van de deelnemers aangeboden aan de opdrachtgever.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Schoonderwoerd en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door Schoonderwoerd en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Schoonderwoerd aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

VERTROUWELIJKHEID

Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer/adviseurs als voor de deelnemers.

VERMELDEN VAN REFERENTIES

Uit commerciële overweging, vermeldt Schoonderwoerd in haar eigen documentatie en/of offertes met welke opdrachtgevers is gewerkt. Dit om nieuwe opdrachtgevers een beeld te geven van ons klantenbestand. Indien een opdrachtgever niet vermeld wil worden, wordt dit gerespecteerd.

HONORARIA EN KOSTEN

Per dagdeel (ochtend, middag of avond) geldt een honorarium van € 850,00.

Benodigde voorbereiding of bespreking wordt per half dagdeel doorberekend. Over extra kosten wordt van tevoren overlegd.

Reisvergoeding (€ 0,35 per km vanaf ons hoofdkantoor in Utrecht, Park Oog in Al 1) en de verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Huur van video-apparatuur is € 130,00 per dag of dagdeel.

Huur telefoonset € 50,00 per dag of dagdeel.

Toepassing JTI € 35,00 per deelnemer.

Toepassing MBTI® € 95,00 per deelnemer.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Per januari van elk kalenderjaar worden onze tarieven aangepast in overeenstemming met de prijsontwikkeling.

OFFERTES

Een eerste kennismaking met nieuwe opdrachtgevers is als regel vrij van honorarium.

Als op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever een verkennend gesprek wordt georganiseerd en er wordt vervolgens een offerte uitgebracht voor maatwerk, dan wordt de bestede tijd in de begroting meegenomen.

BETALING

In-company:

bij acceptatie van de opdracht, wordt door ons een rekening ingediend van 50% van het totaal begrote honorarium. Voorts wordt per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd.

Open inschrijving:

na definitieve inschrijving wordt door ons het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Beide:

de opdrachtgever verplicht zich onze rekening binnen een maand na datum te voldoen door overschrijving op onze bankrekening. Ingeval van restitutie (bijv. bij foutieve facturering) verplicht opdrachtnemer zich om de correctie binnen een maand te verwerken en te voldoen op de rekening van de opdrachtgever.

VERVANGING BIJ OVERMACHT

Open trainingen:

aan iedere groep is een vaste trainer verbonden. In het uitzonderlijke geval van verhindering zullen wij zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging

In-company trainingen:

in geval van overmacht bij ons bureau (bijvoorbeeld ziekte) wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging, dan wel over een te vinden andere oplossing voor de dan ontstane situatie (bijvoorbeeld verandering van trainingsdatum).

ANNULERINGSREGELING

Open trainingen:

 • Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de training, kan de training kosteloos geannuleerd worden of kan de inschrijving verschoven worden naar andere trainingsdata.
 • Bij annulering tussen één week en 6 weken voor aanvang van de training, wordt 50% van de geldende prijs in rekening gebracht. Bij aanmelding 6 weken voor aanvang van een btw vrijgestelde trainingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen, tenzij contractueel andere afspraken van toepassing.
 • Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de training wordt de training geheel in rekening gebracht.
 • Bij verhindering waarvan vóór aanvang van de training melding wordt gemaakt, mag kosteloos een collega/vervanger de plaats van de ingeschreven kandidaat innemen voor de gehele training.
 • Schoonderwoerd behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren indien het op de website aangegeven minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt.
 • Voor trainingen die btw-vrijgesteld worden ingekocht geldt een bedenktermijn van 14 dagen tenzij contractueel andere afspraken van toepassing zijn.

In-company trainingen:

 • bij annulering een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.
 • Bij aanmelding voor een van onze diensten door particulieren  geldt de wettelijke bedenktijd van zeven dagen.

Bring a friend actie:

 • Bij annulering gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als bij open trainingen. Wanneer de bestaande deelnemer annuleert (korter dan één week voor aanvang van de training), kan de vriend helaas niet meer deelnemen aan de training.
 • Wanneer de vriend ziek is of om een andere geldige reden de training moet annuleren, kan de training in een andere reeks worden ingehaald bij inschrijving vóór 31 december 2020 (tegen dezelfde kosten).
 • De actie is geldig t/m 31 december 2020.

KLACHTENPROCEDURE

Schoonderwoerd hanteert bij eventuele klachten een transparante klachtenprocedure. De beschrijving hiervan staat in de PDF. Indien u meer wilt weten over hoe wij met klachten omgaan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Aangezien we vrijwel klachtenloos zijn en dat zo willen houden vinden we het erg prettig als u ons feedback geeft hoe wij een en ander nog kunnen verbeteren.

GENTLEMEN’S AGREEMENT

Ten aanzien van door ons ingeschakelde medewerkers geldt een concurrentiebeding: gedurende 2 jaar na voor een betreffende organisatie voor ons opdrachten te hebben uitgevoerd, worden met betreffende organisatie, of via derden voor deze, geen opdrachten geaccepteerd.

De opdrachtgever wordt verzocht deze afspraak te respecteren.

EIGENDOMSRECHT

Gebruikte en getoonde leermiddelen mogen niet worden vermenigvuldigd, vervreemd of verkocht worden zonder toestemming.

OVERIGE AFSPRAKEN

Partijen verbinden zich om indien zich moeilijkheden voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, hierover direct met elkaar contact op te nemen.

icon-play icon-price icon-category close icon-arrowlong wiggle wiggle icon-download icon-training icon-arrow icon-attendees icon-calendar icon-check-orange icon-check-white icon-copylink logo-linkedin logo-twitter logo-facebook icon-download icon-dropdown-black icon-dropdown-orange logo-bf logo-gi logo-il logo-tt logo-ty